miktech.fi

Bioenergia

Energian käyttö kasvaa globaalisti ja paineet uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiselle kasvavat. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvien energioiden osuus energian loppukulutuksesta vuoden 2007 28,5 %:sta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteet ovat erittäin haastavat ja ne kohdistuvat ensisijaisesti metsäenergiaan.

Etelä-Savossa ja Mikkelin seudulla on maan parhaat metsät ja metsävarat. Metsäenergian hyödyntäminen on maailmalaajuisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen korkealla tasolla kuten myös alueen toimijoiden osaaminen. Tällä hetkellä tälle osaamiselle on kysyntää ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tarjolla.

Mikkelin seudulla aloitettiin keväällä 2011 bioenergialiiketoiminnan systemaattinen kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Alueelle laadittiin bioenergialiiketoiminnan kehittämisohjelma, jonka työstämiseen osallistui yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia, viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Kehittämisohjelman painopisteenä on metsäenergia ja erityisesti uudet polttoainejalosteet ja niihin liittyvät teknologiat, uudet logistiikkaratkaisut sekä hajautettu energiantuotanto ja niihin liittyvät toimintamallit. Kehittämisohjelman tavoitteina vuoteen 2015 on mm. kaksinkertaistaa alan yritysten liikevaihto, lisätä T&K –toimintaa ja nostaa alueen metsäbiomassan jalostusastetta merkittävästi. Seuraavien vuosien keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. biohiilipellettitehdasinvestoinnin edistäminen sekä uusien hajautettujen energiantuotantoratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto alueella.

Kehittämisohjelman päämääränä on luoda Mikkelin seudulle toimiva ja tiivis yhteystyöverkosto alan toimijoiden välille, joka verkostoituu keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin edistäen bioenergia-alan liiketoiminnan kehittymistä alueella. Kehittämisohjelma julkistettiin helmikuussa 2012. Kehittämisohjelma on ladattavissa biosaimaa.fi -sivustolta.

 

Lisätietoja: www.biosaimaa.fi

Yhteyshenkilö: Jussi Heinimö, +358 40 544 0936, etunimi.sukunimi@miktech.fi