eastwood.fi

Puu-Kuopio kilpailu www banneri


Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailussa haetaan ideoita moderniin puurakentamiseen

Kuopiossa käynnistyy 1.1.2014 opiskelijoille suunnattu Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailu. Kilpailussa haetaan tuoreita ideoita moderniin puurakentamiseen sekä Kuopion ruutukaavakortteleiden täydennysrakentamiseen. Kilpailuaika päättyy 1.4.2014.

Uusi Puu-Kuopio -kilpailulla halutaan innostaa arkkitehtiopiskelijoita ideoimaan modernia puurakentamista kaupunkialueella. Kilpailu koskee Kuopion historiallisten rännikatukortteleiden rakentamattomien tonttien suunnittelua. Uusia ja ennakkoluulottomia näkemyksiä haetaan mm. seuraaviin teemoihin:

  • Mitä on kaupunkimainen pientaloasuminen urbaanissa ympäristössä?
  • Miten hyödyntää modernia puurakentamisteknologiaa luotaessa uutta suomalaista asuntoarkkitehtuuria?
  • Millainen pientalotyyppi houkuttelee kaupunkiasumisesta kiinnostuneita asukkaita?
  • Miten sovittaa oma ratkaisu historialliseen rännikatumiljööseen ja kaupunkikuvaan?
  • Kuinka ratkaistaan pysäköinti ja luodaan viihtyisä piha-alue korttelin kaikille asukkaille?

Arkkitehtuurikilpailun järjestävät Kuopion kaupunki, Savonia AMK ja Miktech Oy:n koordinoima puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehittämisohjelma Eastwood 2014. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat mm. Suomen arkkitehtikoulujen professorit Hannu Huttunen (Aalto Yliopisto), Hannu Tikka (Tampereen teknillinen yliopisto) ja Jouni Koiso-Kanttila (Oulun yliopisto) sekä TEM:in puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalainen. Kilpailun voittajat palkitaan rahallisesti, palkinnot lahjoittavat Jeld-Wen Oy, Vivola Oy, Keitele Group, Puuinfo Oy ja Lameco LHT Oy.

Lisätiedot:

  • Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 624, aki.hakala (a) miktech.fi
  • Janne Repo, arkkitehti, Savonia AMK, 040 5353231, janne.repo (a) savonia.fi
  • Martti Lätti, asemakaavapäällikkö, 017-185417, martti.latti(a)kuopio.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

EASTWOOD 2014 on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma, jonka tärkein tehtävä on tukea puualan tuotanto- ja palveluyritysten sekä puurakentamisen kilpailukyvyn kehittämistä. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Muut osarahoittajat ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
Uusi Puu-Kuopio arkkitehtuurikilpailun tapahtuma-aikataulu

Joulukuu 2013
- Kilpailujärjestäjien UPK-internetsivut aukeavat.
- Internetsivuille lisätään joulukuun ajan tietoa kilpailusta ja kilpailun kummiyrityksistä sekä heidän rakennustuotteistaan. Tiedot ovat kaikkien UPK-kilpailusta kiinnostuneiden käytettävissä.
- UPK-kilpailusta julkaistaan lehdistötiedotteet.
- UPK-kilpailun mainos julkaistaan Arkkitehtiuutisissa.

1.1.2014
- Kilpailuohjelma julkistetaan kilpailujärjestäjien internetsivuilla.
- Kilpailusta kiinnostuneet voivat ladata sivuilta itselleen kilpailuohjelman ja kilpailutehtävään liittyvän asiakirjamateriaalin.

1.2.2014
- Kilpailua koskevien kysymysten viimeinen postituspäivä.

1.3.2014
- Palkintolautakunnan vastaukset lähetettyihin kysymyksiin julkaistaan kilpailujärjestäjien internetsivuilla.

1.4.2014
- Kilpailuehdotusten viimeinen palautuspäivä = postituspäivä kilpailuohjelman mukaan.

Huhtikuu 2014
- Kilpailutuomaristo kokoontuu arvostelmaan kilpailuehdotuksia.
- Kilpailuehdotukset asetetaan Kuopiossa nähtäville.
- Yleisöllä on mahdollisuus antaa mielipiteensä kilpailuehdotuksista.

Toukokuu 2014
- UPK-kilpailun palkittujen ehdotusten nimimerkit julkistetaan kilpailujärjestäjien internetsivuilla.
- Medialle lähetetään lehdistötiedotteet palkituista ehdotuksista.
- Kuopiossa järjestetään palkintojenjakotilaisuus, jossa palkittujen kilpailuehdotusten tekijät julkistetaan.
Kilpailun kysymykset ja vastaukset

Kysymys 1.
Kuinka monta autopaikkaa tulee kilpailualueen kerrostalon asukkaille järjestää?

Kysymys 2.
Onko kerrostalojen korkeustietoja muussa formaatissa kuin DWG-muodossa? Esim. yksinkertaisesti PDF-muodossa?

Kysymys 3.
Kuinka monta autopaikkaa kullakin taloyhtiöllä (eli osoitteella) on maantasokerroksen talleissa?

Kysymys 4.
Kuinka monta asuntoa taloyhtiöissä on ja mikä on niiden hallinnoimien autopaikkojen tarkka määrä? Kuinka monta autopaikkaa (osoitteittain ilmoitettuna) kukin taloyhtiö oikeasti tarvitsee yhteensä ja kuinka monta tästä tarvitusta ap-määrästä on sijoitettava asuinkerrostalon tontille?

Kysymys 5.
Kuinka realistinen ap-määrän on kilpailussa oltava? Jos tiettyä tarkkaa määrää ei ilmoiteta, se antaa ison edun niille, jotka jättävät realistiset ap-lukemat huomioimatta. Mitoitus 2ap / 3as tuo helposti lähes 200 ap…

Kysymys 6.
Mikä on ulos sijoitettavien autopaikkojen määrä, kilpailussa käytettävä ap-mitoitus (x ap / y as) ja taloyhtiöitten asuntojen kokonaismäärä?

Vastaukset

Vastaus 1.
Autopaikkojen tarvittavasta määrästä ei ole kilpailuohjelmassa esitetty mitään tarkkaa laskelmaa, vaikka asuntojen lukumäärä kilpailualueella onkin laskettavissa. Kilpailun järjestäjät toivovat, että kilpailijat esittävät ehdotuksissaan alueelle sopivia ja mahdollisimman tehokkaita sekä taloudellisesti toteuttamiskelpoisia pysäköintiratkaisuja. Pysäköintipaikkoja suunniteltaessa hyvänä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että tonttien nykyiset autopaikat (autotalleissa ja maantasopaikoilla) sekä uusien ehdotuksissa esitettävien puurakenteisten asuinrakennusten autopaikat (pysäköintipaikkanormilla 2ap / 3as) pystyttäisiin toteuttamaan ympäristöönsä sopivalla tavalla. Keskustan olosuhteissa ja jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa kaavoitustyön yhteydessä autopaikkanormia määritettäessä. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman luonteva ja paikkaansa sopiva, mutta tehokas pysäköintiratkaisu.

Vastaus 2.
Kerrostalojen, maanpinnan ja kasvillisuuden korkeusasemat on esitetty kilpailuliitteen pistepilviaineistossa DWG-muodossa. Ympäröivien rakennusten räystäskorkeudet voi ehdotuksissa esittää likimääräisinä korkeuksina.

Vastaus 3.
Tallipaikkojen määrän saa selville kilpailuliitteenä olevien kerrostalojen pohjapiirustuksista, valokuvista ja Pictometrykuvista. Lisäksi alueen tutkimiseen voi käyttää esim. Bing Maps karttapalvelun birdeye näkymää. Nykyiset kerrostalojen maantasokerroksen tallipaikat eivät ole kilpailuehdotuksen ratkaisuja sitovia vaan kilpailijat voivat esittää omat ratkaisunsa ko. tilojen tulevasta käytöstä. Ks. myös vastaus 1.

Vastaus 4.
Ks. vastaus 1. Kilpailija voi ehdotuksessaan esittää suunnittelemansa autopaikat sijoitettaviksi joko tonteille tai yhteiselle alueelle. Autopaikkojen sijoittaminen tonttikohtaisesti ei ole ts. välttämätöntä.

Vastaus 5.
Ks. vastaus 1. Kilpailuehdotuksia arvioitaessa huomioidaan autopaikkaratkaisun soveltuvuus kilpailualueelle. Ts. autopaikkojen välinpitämätön huomioimatta jättäminen ei ole realismia. Realismia ei myöskään ole pakonomainen ja yksisilmäisesti autopaikkanormiin ja asuntojen lukumäärään tuijottava pysäköintiratkaisu, joka johtaa samalla huonoon asuinympäristöön tai on toteutettavuudeltaan taloudellisessa mielessä epärealistinen.

Vastaus 6.
Ks. vastaukset 1, 4 ja 5.

Kilpailun tuomaristo 14.2.2014LogojaArkkitehtuurikilpailu opiskelijoille Kuopion ruutukaavakortteleiden täydennysrakentamisesta

Mitä on kaupunkimainen pientaloasuminen urbaanissa ympäristössä?

Miten hyödyntää modernia puurakentamisteknologiaa luotaessa uutta suomalaista asuntoarkkitehtuuria?

Millainen on kaupunkiasumisesta kiinnostuneita asukkaita houkutteleva uusi pientalotyyppi?

Miten sovittaa kaupunkikuvallisesti oma ratkaisu osaksi olevaa ja historiallista rännikatumiljöötä?

Kuinka ratkaista pysäköinti ja samalla luoda viihtyisä piha-alue kaikille korttelin asukkaille - nykyisille ja tuleville?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Uusi Puu-Kuopio arkkitehtuurikilpailussa. Kilpailun järjestäjinä toimivat Kuopion kaupunki ja Eastwood-ohjelma. Kilpailutuomareina toimivat Suomen arkkitehtikoulujen professorit Hannu Huttunen, Hannu Tikka ja Jouni Koiso-Kanttila sekä TEM:in puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalainen.

Ole mukana luomassa uutta puurakenteista ja urbaania asuntoarkkitehtuuria uudelleen syntyvään suomalaiseen puukaupunkiin! Osallistu kilpailuun!

Kilpailuinfo & lisätietoja

Lataa PDF